GDPR - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

Név:  Kovács Éva

Adószám: 

SZÁLLÁSHELY NEVE: KLEOPÁTRA Stúdió Apartman Hajdúszoboszló

SZÁLLÁSHELY CÍME : 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 6. szám A. épület 3. emelet 17.2. ajtó

SZÁLLÁSHELY NEVE: TILLA Stúdió Apartman Hajdúszoboszló

SZÁLLÁSHELY CÍME : 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 6. szám A. épület 2. emelet 10.2. ajtó

SZÁLLÁSHELY NEVE: JEVA Stúdió Apartman Hajdúszoboszló

SZÁLLÁSHELY CÍME : 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 6. szám D. épület 2. emelet 11. ajtó

SZÁLLÁSHELY NEVE: EWITA Apartman Hajdúszoboszló - CSALÁDI

SZÁLLÁSHELY CÍME : 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 6. szám A. épület 3. emelet 19. ajtó

ADÓSZÁM: 

ÜZEMELTETŐ : Kovács Éva  

ELÉRHETŐSÉGEK:+36305552005

Továbbá a Szálláshelyek üzemeltetői közösen kezelik a megadott adatokat.

Ezáltal közös fellelőséget vállalva biztosítják a megadott adatok biztonságos és törvényes kezelését.(a továbbiakban: Szálláshelyek)

A Szálláshelyek tiszteletben tartják a Vendégeik személyhez fűződő jogait, ezért az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) a Szálláshely hivatalos weboldalán elektronikusan, illetve a  Szálláshelyeken papíralapon is elérhetővé teszik.

A Szálláshelyek, mint adatkezelők kijelentik, hogy az adatkezelés során EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK -(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) -rendelkezéseinek megfelelően járnak el. Jelen tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Szálláshelyek által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetlenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Szálláshely a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Szálláshelyek az adott adatkezelést megelőzően adnak tájékoztatást. Személyes adatot a Szálláshelyek kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelnek. Az Üzemeltetők csak olyan személyes adatot kezelnek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és acél elérésére alkalmasa 18 éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatnak érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szálláshelyek az eredeti adatfelvételcéljától eltérő célra használják fel, erről az érintettet tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kérik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során az Üzemeltetők tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Szálláshelyek megbízásában, vagy a Szálláshelyek kell munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van

2. Fogalommagyarázat

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatban hozható adat -különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és bűnügyi személyes adat;Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítás, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok-teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve kezelt adatok törlését kéri;Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is -adatok feldolgozását végzi;Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3.Adatkezelések 

3.1.Szálláshely szolgáltatások igénybevétele szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Üzemeltető a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, ami segíti a Vendég igényeink teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének


3.1.1.Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szálláshelyek az alábbi adatokat rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:•megszólítás (nem kötelező mező);•keresztnév; •vezetéknév;•cím(cím, település, irányítószám, ország);•e-mail cím;•telefonszám;•mobiltelefonszám (nem kötelező mező); 

3.1.2.Bejelentőlap

Az egyes szálláshelyi szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szálláshely az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:•családi és utónév;•lakcím; 

•állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyekre vissza nem vezethetően kezelt adat);•születési hely és idő;Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:•a természetes személyazonosító adatokon kívül,az•úti okmány (útlevél) azonosító adata•szálláshely címe•szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja•vízum, tartózkodási engedély száma,•beutazás időpontja, helye


Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.Az EGT tagállamai:•az Európai Unió tagállamai,•Izland, Liechtenstein és Norvégia, mint részes tagállam,•valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szálláshelyi szolgáltatás igénybevételének feltétele.A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szálláshely a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja. 

3.2.Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott SZÉP kártya adatokat az Üzemeltető csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Üzemeltető szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjáról tájékozódhat.3.3.Weboldal látogatási adatok

3.3.1.Hivatkozások és linkek A Szálláshely weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Szálláshely üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Szálláshelynek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.3.3.2.Analitika, cookie-k A Szálláshely a weboldalának nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalainak, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések,

stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élmények fokozása érdekében. Az Üzemeltető az analitikai rendszereket nem használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookiekat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadjael a cookie-kat.  

3.4.

Kapcsolatlehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot a Szálláshelyekkel. Az üzeneteket a Szálláshelyek az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezelik, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválják, és 6 (hat) hónapig tárolják.

4. Adatbiztonság

4.1.Egyéb biztonsági tevékenységek

A Szálláshelyek biztosítják annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat, mely adatot mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.A Szálláshelyek a személyes adatokat bizalmasan kezelik, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatják ki. A személyes adatokat védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, sérülés továbbá alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesznek.4.2. Adatfeldolgozás A Szálláshely honlapjának kezelésével megbízott tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége :

Mivel az apartmanok közös családi vállalkozás ezért az adatokat közösen kezelik illetve dolgozzák fel, hogy az Önök igényeit a lehető legmagasabb szinten kielégíthessék.

5. Adattovábbítás A Szálláshelyek az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általuk kezelt személyes adatok továbbításának időpontját,az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Üzemeltetők fenntartják a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadják.

6.Jogok és jogorvoslati lehetőségek

6.1.Tájékoztatás

Az érintett a Szálláshelyek közöse-mail címére, vagy az Üzemeltetők nevére és címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Szálláshelyek-tájékoztatást adnak az érintettek által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szálláshelyek az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárításra megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Üzemeltetőkírásban közlikaz érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

6.2.Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak,és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szálláshelyek rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szálláshelyek helyesbítik. A helyesbítésről a Szálláshelyek értesítik az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a 6.1. pontban foglaltak irányadóak.6.3.Törlés és zárolás, tiltakozás A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás, esetére az Adatvédelmi törvény 17.§ -21. §-ban foglaltak irányadóak.6.4.Bírósági jogérvényesítés Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Szálláshely ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22.§-ban , a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény Első Könyv harmadik rész XII. Címében (2:51.§ -2:54.§) foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.6.5.Egyéb rendelkezések Az Üzemeltetők fenntartják a jogot a jelen Tájékoztató módosítására. mely módosításról az érintetteket értesítik

A Szálláshelyek a honlapok látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállalnak. Adatvédelmi kérdésekben joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per -az Ön választása szerint -az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.A Tájékoztató megállapítása és módosítása az Üzemeltetők hatáskörébe tartozik.

Hajdúszoboszló 2022. január 1.